Yhdistyksen säännöt        Föreningens stadgar

 

                      Nimi:                                SF-Caravan Hankoniemi ry

                      Kotipaikka:                        Hanko

                      Osoite:                             Klinkokuja 1

                                                            10940 Hangonkylä

                      Rekisterinumero:                 153.765

                      Merkitty rekisteriin:              14.11.1990

 

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on SF-Caravan Hankoniemi ry

Yhdistyksen kotipaikka on Hanko.

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä SF-Caravan ry:een, josta käytetään säännöissä nimitystä liitto.

Yhdistys on sekä suomen- että ruotsinkielinen.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää toimialueellaan leirintämatkailua, matkailuajoneuvojen

käyttömahdollisuuksia, liikenne- ja leirintäturvallisuutta sekä ympäristönsuojelua. Yhdistys toimii jäsentensä yhteistoiminnan ylläpitäjänä sekä herättää jäsenissään oikeaa karavaanarihenkeä ja pysyvää harrastusta leirintämatkailuun.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

-          järjestää kokouksia, retkiä, leirejä, treffejä, illanviettoja, näyttelyitä, kilpailuja ja muita vastaavia tilaisuuksia jäsenilleen

-          järjestää jäsenilleen opastusta ja neuvontaa toimialaansa koskevissa asioissa – harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

-          vaikuttaa kotipaikkakunnallaan leirintämatkailun edellytysten syntymiseen

-          tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja sekä edustaa jäseniään suhteissa päätöksentekijöihin, viranomaisiin ja eri yhteisöihin.

Toimintansa tukemiseksi voi yhdistys asianomaisen luvan saatuaan

-          järjestää arpajaisia ja myyjäisiä ja varainkeräyksiä

-          harjoittaa majoitus- ja ravitsemistoimintaa yhdessä toimipaikassa

-          ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

-          omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteätä ja irtainta omaisuutta.

Yhdistyksellä on liiton suostumuksella oikeus käyttää nimessään yhdistelmää ”SF-Caravan”. Jos yhdistys eroaa tai erotetaan liiton jäsenyydestä, se anoo yhdistysrekisteristä kolmen (3) kuukauden kuluessa liiton jäsenyyden päättymisestä nimensä muuttamista siten, ettei nimi sisällä yhdistelmää ”SF-Caravan” tai ettei se mitenkään viittaa järjestösuhteeseen liiton kanssa.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, rinnakkais-, kunnia- ja yhteisöjäseniä.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka ilmoittaa haluavansa liittyä yhdistykseen ja suorittaa säädetyn jäsenmaksun.

Yhdistyksen rinnakkaisjäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka asuu samassa taloudessa varsinaisen jäsenen kanssa, ja joka suorittaa säädetyn jäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua erityisesti ansioituneen henkilön.

Yhdistyksen yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, kunta, osakeyhtiö, osuuskunta, säätiö tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusperiä.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyslaissa säädetyin perustein ja siinä säädettyä menettelyä käyttäen.

Yhdistyksen jäsen kunniapuheenjohtajaa ja kunniajäsentä lukuun ottamatta suorittaa vuosikokouksen määräämän vuosittaisen jäsenmaksun.

4 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Toimeenpanevana elimenä on hallitus. Vuosikokouksen kutsuu koolle hallitus. Vuosikokouksen lisäksi yhdistys kokoontuu, milloin hallitus tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Kokouskutsu yhdistyksen kokouksiin on toimitettava jäsenistölle ilmoituksella yhdistyksen toiminta-alueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa jäsen-lehdessä, kirjeessä, sähköpostilla tai jäsenille jaettavalla tiedotteella vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksessa on yksi (1) ääni jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, rinnakkaisjäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä. Äänioikeutta ei ole yhdistyksen kokouksissa yhteisöjäsenellä. Äänioikeutta ei voi asiamies eikä edusmies käyttää.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus osallistua yhdistyksen kokoukseen sellaisen tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, että jäsenen henkilöllisyys voidaan varmentaa kokouspaikalla. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa on yhdistyksen hallituksella.

Yhdistyksen vuosikokouksessa, joka pidetään maalis-toukokuussa

 1. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta viimeksi kuluneen vuoden aikana,
 2. Käsitellään selonteko yhdistyksen taloudellisesta asemasta, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus,
 3. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
 4. Valitaan joka toinen vuosi puheenjohtaja ja vuosittain hallituksen jäsenet erovuoroisten sijaan,
 5. Valitaan tilejä tarkastamaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja,
 6. Vahvistetaan toimintasuunnitelman ja talousarvion yleiset perusteet kuluvaksi vuodeksi,
 7. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus,
 8. Päätetään yhdistyksen edustajille ja hallituksen jäsenille maksettavista matka- ym. korvauksista,
 9. Valitaan edustajat ja heidän varahenkilönsä liiton kokouksiin,
 10. Käsitellään kokoukselle esitetyt asiat.

5 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen hallitus, jonka tehtävänä on huolehtia yhdistyksen toiminnasta, kuuluu puheenjohtaja, joka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja vähintään kolme (3) ja enintään (8) jäsentä, jotka valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla ja sitten vuoron mukaan. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet kaikista jäsenistä on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen kokoukset voidaan pitää kokonaan sähköisesti, mikäli kaikki hallituksen jäsenet siihen suostuvat.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia, jaostoja ja työtyhmiä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallituksen toimikausi on vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen.

6 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen määräämän henkilön kanssa.

7 § TILIT

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit tarkastaa vuosikokouksessa valittu toiminnantarkastaja, jonka tulee suorittaa tehtävänsä viimeistään kaksikymmentä (20) päivää ennen vuosikokousta. Hallituksen on jätettävä tilit tarkastettavaksi viimeistään kuukautta  ennen vuosikokousta.

8 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näiden sääntöjen muuttamiseen vaaditaan yhden kokouksen päätös, jossa sääntöjen muutosta on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä. Ilmoitus muutosehdotuksesta on sisällytettävä kokouskutsuun. Sääntöjä ei saa muuttaa ilman liiton hallituksen suostumusta.

9 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Yhdistyksen purkamisesta, josta myös on kokouskutsussa mainittava, päätetään kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä peräkkäisessä kokouksessa. Kumpaisessakin kokouksessa tulee vähintään kolme neljäsosan (3/4) annetuista äänistä kannattaa purkamista. Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen jäljelle jääneet varat liitolle, tai jollei liittoa ole, jollekin yhdistyksen tarkoitusperiä edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle purkautumisesta päätettäessä viimeisen kokouksessa tehdyn päätöksen mukaisesti.     

 

 

SF-CARAVAN HANKONIEMI – HANGÖUDD ry rf

 FÖRENINGENS STADGAR

 

                     Namn:                             SF-Caravan Hangöudd rf

                      Hemort:                          Hangö

                      Adress:                           Klinkogränd 1

                                                           10940 Hangöby

                      Registernummer:              153.765

                      Antecknats i registret:      14.11.1990

 

 

1 § NAMN OCH HEMORT

Föreningens namn är SF-Caravan Hangöudd rf.

Föreningens hemort är Hangö.

Föreningen är en medlemsförening i SF-Caravan rf, som i det följande benämns förbundet.

Föreningen är såväl finsk- som svenskspråkig.

2 § SYFTE OCH VERKSAMHET

För att fullfölja sitt syfte har föreningen som mål att främja inom sitt verksamhetsområde campingturism, användningsmöjligheter av resefordon, trafik- och campingsäkerhet samt miljöskydd. Föreningen svarar för sina medlemmars gemensamma strävanden samt väcker hos dem rätt sammanhållning och permanent intresse för campingturism.

För att uppnå sitt syfte

-          anordnar föreningen för sina medlemmar möten, utflykter , läger, träffar, samkväm, utställningar, tävlingar och andra liknande evenemang

-          anordnar för sina medlemmar ledning och rådgivning i ärenden inom sitt verksamhetsområde

-          idkar publikations- och informationsverksamhet

-          verkar i sin hemort för att förutsättningar skapas för campingturism

-          framlägger förslag och motioner, ger utlåtanden samt representerar sina medlemmar i kontakter med beslutsfattare, myndigheter och olika samfund

Sedan föreningen fått behörigt tillstånd kan den som stöd för sin verksamhet

-          anordna lotterier och basarer och penninginsamlingar

-          idka inkvarterings- och näringsverksamhet på en verksamhetsplats

-          ta emot understöd, donationer och testamenten

-          äga för sin verksamhet behövlig fast och lös egendom

Föreningen har med förbundets samtycke rätt att använda kombinationen ”SF-Caravan” i sitt namn. Om föreningen utträder eller utesluts ur medlemskapet i förbundet, anhåller den, inom loppet av tre (3) månader sedan medlemskapet utgått, hos föreningsregistret om ändring av dess namn på  det sättet att namnet inte innehåller ”SF-CARAVAN” eller inte på något sätt hänvisar till organisatoriskt samband med förbundet.

3 § MEDLEMMAR

Föreningens medlemmar är ordinarie medlemmar, parallell-, heders- och samfundsmedlemmar.

Till ordinarie medlem i föreningen kan föreningens styrelse anta person som önskar ansluta sig till föreningen och betala stadgeenlig medlemsavgift.

Till parallellmedlem i föreningen kan föreningens styrelse anta person som bor i samma hushåll som ordinarie medlem och som betalar stadgeenlig medlemsavgift.

Till hedersordförande eller hedersmedlem kan föreningens möte kalla särskilt meriterad person.

Till samfundsmedlem i föreningen kan antas registrerad förening, kommun, aktiebolag, andelsslag, stiftelse eller annat samfund med rättskapacitet som önskar främja föreningens ändamål.

Medlem har rätt att utträda ur föreningen genom att anmäla därom till föreningens styrelse eller dess ordförande eller genom att anmäla om utträde vid föreningens möte.

Medlem i föreningen kan uteslutas på grunder som stadgats i lag om föreningar och genom att använda däri stadgat förfarande.

Medlem i föreningen, utom hedersordförande och hedersmedlem, betalar årlig medlemsavgift, vars storlek bestäms av årsmötet.

4 § FÖRENINGENS MÖTEN

Föreningens beslutanderätt används av föreningens möte. Som verkställande organ är styrelsen. Årsmöte sammankallas av styrelsen. Utöver vid årsmötet sammanträder föreningen då styrelsen eller minst 1/10 av föreningens röstberättigade medlemmar, för behandling av ärenden de anmält, det begär.

Möteskallelsen till föreningens möten skall tillställas medlemskåren genom annons i allmän lokaltidning som publiceras inom föreningens verksamhetsområde eller i medlemstidning som distribueras till medlemmar, i brev, via e-post eller genom att medlemmarna tillsänds ett skriftligt meddelande senast (10) dagar före mötet.

Vid föreningens möte har varje ordinarie medlem som fyllt 15 år, parallellmedlem, hedersordförande och hedersmedlem en (1) röst. Samfundsmedlem är inte röstberättigad vid föreningens möten. Rösträtten får inte utövas via ombud eller representant. Ärendena avgörs genom enkel röstmajoritet. Om rösterna går jämnt ut, avgör ordförandens röst, utom vid val då lotten avgör.

Som medlem i föreningen har du möjlighet att delta i föreningens möte via en datakommunikationsförbindelse eller annat tekniskt hjälpmedel, något som gör det möjligt att verifiera din identitet på mötesplatsen. Föreningens styrelse avgör om distansdeltagande är möjligt.

Vid årsmötet som skall hållas under mars-maj månad, upptas följande ärenden: Vid mötet

 1. Behandlas verksamhersberättelsen som styrelsen upprättat om föreningens verksamhet under fjolåret,
 2. Behandlas redogörelsen om föreningens ekonomiska ställning, bokslut och revisionsberättelse,
 3. Fastställs bokslutet och beviljas styrelsen och andra räkenskapsskyldiga ansvarsfrihet,
 4. Väljs ordförande vartannat år och styrelsens ledamöter årligen i stället för dem som står i tur att avgå,
 5. Väljs verksamhetsinspektör och vice verksamhetsinspektör med uppgift att revidera föreningens räkenskaper,
 6. Fastställs föreningens verksamhetsplan och allmänna grunder i budgeten för innevarande år,
 7. Fattas beslut om anslutnings- och medlemsavgifternas storlek,
 8. Fattas beslut om rese- och andra ersättningar som skall betalas till föreningens representanter och styrelsens ledamöter,
 9. Väljs representanterna och deras ersättare till förbundets möten,
 10.  Behandlas ärenden som framlagts för mötet.

5 § FÖRENINGENS STYRELSE

Till föreningens styrelse vars uppgift är att sköta föreningens verksamhet, hör en ordförande, som väljs för två (2) år i sänder, och minst tre (3) och högst åtta (8) ledamöter, vilka väljs för två (2) år i sänder.

Av styrelsens ledamöter utträder årligen hälften, först genom lotten och därefter enligt vem som står i tur. Styrelsen är beslutför, då minst hälften av alla ledamöter är närvarande, ordförande eller vice ordförande medräknad. Styrelsens möten kan i sin helhet hållas via datorn, ifall alla styrelsens medlemmar går med på det.

Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande samt utser inom eller utom sig en sekreterare och en kassör samt andra behövliga funktionärer. Styrelsen kan tillsätta kommittéer, sektioner och arbetsgrupper den anser vara behövliga. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller, om han är förhindrad, av vice ordförande. Styrelsens mandatperiod är från årsmötet till följande årsmöte.

6 § TECKNANDE AV FÖRENINGENS NAMN

Föreningens namn tecknas av styrelsens ordförande och vice ordförande gemensamt eller av någondera av dem gemensamt med en person styrelsen förordnat.

7 § RÄKENSKAPER

Föreningens räkenskaper avslutas per kalenderår. Räkenskaperna revideras av verksamhetsinspektör, som utsetts vid årsmötet och som bör utföra sin uppgift senast tjugo (20) dagar före årsmötet. Styrelsen skall lämna räkenskaperna till revision senast en månad innan årsmötet.

8 § ÄNDRING AV STADGAR

För ändring av dessa stadgar krävs ett beslut vid ett möte, vid vilket ändringen har understötts av minst tre fjärdedelar (3/4) av alla vid omröstningen angivna röster. Ett meddelande om ändringsförslaget skall inkluderas i möteskallelsen. Stadgarna får inte ändras utan att förbundets styrelse gått med på det.   

9 § UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Om upplösning av föreningen, om vilket även skall nämnas i möteskallelsen, fattas beslut vid

två (2) på varandra följande möten som skall hållas med minst en månads mellanrum. Vid båda möten bör minst tre fjärdedelar (3/4) av de angivna rösterna understöda upplösningen. Om föreningen upplöses, överlåts dess återstående tillgångar till förbundet eller, om det inte finns ett förbund, till något samfund med rättskapacitet, vilket främjar föreningens ändamål. Detta görs i samband med beslut om upplösning vid sista mötet i enlighet med det fattade beslutet.